Általános Szerződési Feltételek2018-01-15T14:25:27+00:00

Általános Szerződési Feltételek

I.                     Alapfogalmak értelmezése

1.1      WebEye szolgáltatás

A WebEye szolgáltatást Szolgáltató közvetíti Előfizetőnek azáltal, hogy az Interneten hozzáférést biztosít Előfizető számára a WebEye rendszer használatához, továbbá Előfizető rendelkezésére bocsátja a használathoz szükséges WebEye járműegységet és telefonmodult. A WebEye rendszer egy az Interneten keresztül alkalmazható járműkövető rendszer, amely a gépjárműbe szerelt WebEye járműegység és telefonmodul segítségével az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Gépjármű pozíciójának meghatározása
 • Gépjármű helyzetének megjelenítése digitális térképen
 • Gépjármű állapotáról és helyzetéről szóló adatok, információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása

A WebEye rendszer részletes szolgáltatási listáját a mindenkor aktuális Termékismertető tartalmazza.

1.2      A Szolgáltató

Szolgáltató az Előfizetési szerződés alapján biztosítja Előfizető számára a WebEye rendszerhez való hozzáférést az Interneten, valamint folyamatosan gondoskodik a szolgáltatás működésének feltételeiről. Az Előfizető a szolgáltatás működésével kapcsolatos kifogásolását a Szolgáltató felé terjesztheti elő, írásos formában. A Szolgáltató a kifogásolást minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről írásos formában tájékoztatja Előfizetőt.

1.3      Az Előfizető

Előfizető az a természetes vagy jogi személy, aki az Előfizetési szerződés alapján igénybe veszi a szolgáltatást. Amennyiben az Előfizetési szerződésben az Előfizető személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt az Előfizetőt is érteni kell, azaz az Előfizetési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért Előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felel.

1.4      A Számlafizető

Számlafizető az a természetes vagy jogi személy, aki az Előfizetési szerződésben a szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezettséget vállalt. Amennyiben az Előfizetési szerződésben az Előfizető személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt az Előfizetőt is érteni kell, azaz az Előfizetési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért Előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felel.

1.5      Az Előfizetési szerződés

Szolgáltató és Előfizető a szolgáltatás nyújtásának, illetve igénybevételének feltételeként Előfizetési szerződést kötnek, amely tartalmazza mind a Szolgáltató, mind az Előfizető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizetési szerződés aláírásával felek elismerik, hogy a szerződésben meghatározott feltételeket magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Az Előfizető az Előfizetési szerződés megkötéséből adódóan őt megillető jogokat a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre átruházni nem jogosult.

1.6      A Szolgáltatási ár

A Szolgáltató a szolgáltatás megindításáért és nyújtásáért Szolgáltatási árat állapít meg, amely 3 részből tevődik össze:

 • Előfizetéses WebEye járműegység ár
 • Szerelési díj
 • Szolgáltatási havi díj (alapdíj + egyéb szolgáltatások díjai)

A Szolgáltatási ár részletezett listáját az Előfizetési szerződés 1-es melléklete tartalmazza, amely az Előfizetési szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltatási árat vagy annak egyes elemeit a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a pénzpiaci és alkatrészpiaci változások függvényében. A módosításról Szolgáltató köteles Előfizetőt írásban értesíteni legkésőbb a módosítást megelőző 8 nappal. Az ár módosítását Szolgáltató Előfizető részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

II.        A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.     Szolgáltató a szolgáltatást díjfizetés ellenében az Előfizetési szerződésben meghatározott időponttól kezdődően folyamatosan, a nap 24 órájában nyújtja, amennyiben Előfizető a szolgáltatás igénybevételének előfeltételeit az Előfizetési szerződésben meghatározottak szerint teljesítette. Szolgáltató a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz: a WebEye rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, javítja.

2.2.     Amennyiben Előfizető a szolgáltatást több gépjárműre veszi igénybe és bármelyik Előfizetési szerződésének feltételeit megszegi, a Szolgáltató jogosult az Előfizetési szerződésben, illetve az Általános Üzleti Feltételekben meghatározott szankcionálást az Előfizető valamennyi Előfizetési szerződésére vonatkozóan kiterjeszteni.

2.3.     Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen módon vagy vis major pl.: természeti csapás, sztrájk, rendkívüli állapot, stb.) miatt kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor. Ilyen esetek például az Internet szolgáltatás szünetelése, a GSM szolgáltatás szünetelése vagy a GPS rendszer szünetelése.

2.4.     Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az Általános Üzleti Feltételek, illetve az Előfizetési szerződés feltételeinek Előfizető általi be nem tartásából keletkeztek, valamint abban az esetben, amikor Előfizető a WebEye járműegységben bárminemű változtatást eszközölt.

2.5.     Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Előfizetőt amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy annak következtében a Szolgáltató a szolgáltatási kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Ilyen eseményről bekövetkezésének tényéről Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni Előfizetőt, ez az esemény egyidejűleg maga után vonja az Előfizetési szerződés azonnali hatályú megszűnését is.

III.       Rendelkezésre állás, karbantartás, garanciavállalás

3.1.     A WebEye szolgáltatás rendelkezésre állása éves szinten minimum 98 %.

3.2.     Szolgáltató által tervezett, alkalmi karbantartási ablakok: szombat 23 órától vasárnap hajnali 3 óráig, illetve szerda 23 órától csütörtök hajnali három óráig. A karbantartások tényleges időpontjáról Szolgáltató legkésőbb 5 nappal megelőzően értesíti Előfizetőt.

3.3.     A WebEye járműegységekre Szolgáltató 12 hónapos cseregaranciát vállal. A garancia nem érvényesíthető előírástól eltérő használat, törés, beázás vagy túlfeszültség, illetve illetéktelen beavatkozás során keletkező meghibásodás esetén. Garanciaidőn túli javítás esetén, amennyiben a javítás az 5 munkanapot meghaladja, Előfizető kívánságára Szolgáltató cserekészüléket köteles biztosítani.

IV.       A Szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése

4.1.     Az Előfizetési szerződésben vállalt szolgáltatói kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése esetén (kivételt képeznek a 2.2. és 2.4. pontokban felsorolt esetek) a Szolgáltató kizárólag az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért, a Szolgáltató által megkötött és a szerződés teljes időtartama alatt érvényben lévő Vállalkozásbiztosítással, az abban foglalt kárfedezeti limitekig felel.

4.2.     Szolgáltató az önhibájából előforduló késedelmes beszerelés esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Előfizető felé. A kötbér alapja a késedelemmel érintett WebEye készülék ára. A kötbér mértéke a kötbéralap 0,3 %-a naponta, de összességében legfeljebb a kötbéralap 10 %-a.

4.3.     Szolgáltató a hibás teljesítése esetén Előfizetőnek vagy díjcsökkentést nyújt vagy hibás teljesítési kötbért fizet. A kötbér alapja a 3 havi szolgáltatási alapdíj. A kötbér mértéke a kötbéralap 0,3 %-a naponta, de összességében legfeljebb a kötbéralap 10 %-a.

4.4.     A Szolgáltató hibás teljesítése abban az esetben állapítható meg, amikor Szolgáltató a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a hibát neki felróható okból nem hárítja el.

V.        Az Előfizető kötelezettségei

5.1.     Az Előfizető köteles a WebEye járműegységet megőrizni, állagukat megóvni, hiba, sérülés vagy káresemény esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

5.2.     Az Előfizető köteles:

– a Szolgáltatóval egyeztetni a WebEye járműegységek szerelésének helyét és időpontját,

– biztosítani Szolgáltató hozzáférését a WebEye járműegységhez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges karbantartáshoz, hibaelhárításhoz, illetve cseréhez.

Amennyiben a hozzáférés nincs biztosítva, a késedelemért, a szolgáltatás elmaradásáért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.3.     Az Előfizető az Előfizetési szerződés megkötésekor köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, melyeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező Adatlapok tartalmaznak. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szolgáltatást ezen adatok ismeretében tudja nyújtani. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá Szolgáltató követelheti Előfizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését. Szolgáltató ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásához használhatja, és köteles az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezelni és nyilvántartani.

5.4      Az Előfizető az adataiban történt változásokról köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni Szolgáltatót. Az előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá Szolgáltató követelheti Előfizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését.

5.5      A bejelentési kötelezettség körében az Előfizető különösen köteles a Szolgáltató részére soron kívül írásban bejelenteni a szolgáltatással érintett jármű esetleges elidegenítését, forgalomból történő kivonását, szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó szándékát. A bejelentés megtörténtéig az Előfizetőt terheli a szolgáltatási díj megfizetésére irányuló kötelezettség,

Felfüggesztett szolgáltatás ismételt biztosítására irányuló igényét az Előfizető ugyancsak írásban köteles bejelenteni a Szolgáltató irányába. Írásbeli igénybejelentés hiányában a felfüggesztett szolgáltatás újraindítását a Szolgáltató megtagadja.

VI.       Az Előfizető személyének változása

6.1. Az Előfizető személyének megváltozása általános jogutódlás esetén

 

6.1..1. Magánszemély Előfizető halála esetén az örökös – az örökösi minőségét igazoló hiteles okirat bemutatása mellett – köteles haladéktalanul, írásos formában értesíteni Szolgáltatót az Előfizető személyében történő változásról.

6.1..2. Jogi személy Előfizető jogutóddal történő megszűnése esetén bejelentési kötelezettsége a jogutódlás bírósági regisztrálását követően haladéktalanul, írásos formában a jogutódnak van, a bírósági regisztrálás tényét igazoló hiteles okirat bemutatása mellett. A jogi személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésekor a korábbi törvényes képviselő vagy többségi tulajdonos köteles a megszűnés tényét azonnali hatállyal bejelenteni Szolgáltatónak, ami egyúttal az Előfizetési szerződés azonnali hatályú megszűnését és a fennálló fizetési kötelezettségek azonnali teljesítését vonja magával.

6.1.3. A Szolgáltató az örökös, illetve jogutód kérésére az Előfizetési szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös), illetve a jogutód nevére díjmentesen átírja. Az átírás napjától az örökös, illetve a jogutód válik az Előfizetési szerződésben meghatározott jogok jogosultjává és kötelezettségek kötelezettjévé.

6.2. Az Előfizető személyének megváltozása előfizetés átruházás (Lemondás – Átvállalás) alapján

6.2.1. A Szolgáltató, a régi és az új Előfizető erre irányuló megállapodása esetén az Előfizetési szerződésbe az előfizető pozíciójába előfizetés átruházás jogcímén új Előfizető léphet.  Az előfizetés átruházás esetén az előfizetésből kilépő régi Előfizetőt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége az előfizetésbe belépő új Előfizetőre szállnak át.  Ennek során a régi és az új Előfizető egy külön az érintett előfizetéseket tartalmazó és a Szolgáltató által ellenjegyzett Lemondó – Átvállaló Nyilatkozatot írnak alá, valamint amennyiben a Szolgáltató és az új Előfizető között nincsen érvényben lévő előfizetési szerződés, úgy a Szolgáltató és az új Előfizető (Átvállaló) a Lemondó – Átvállaló Nyilatkozattal párhuzamosan Előfizetői Szerződést is kötnek egymással.

6.2.2. Abban az esetben, ha a régi Előfizetőnek az Előfizetési szerződés alapján lejárt, kifizetetlen tartozása áll fenn, a Szolgáltató az előfizetésről való lemondáshoz, illetve annak átvállalásához történő hozzájárulását jogosult megtagadni vagy azt az új Előfizető általi pénzügyi biztosíték (pl.: óvadék) rendelkezésre bocsátásától, illetve a tartozások rendezésétől függővé tenni.

6.2.3. Az előfizetés átvállalás / átruházás időpontját megelőzően keletkezett tartozásokért az régi és az új Előfizető egyetemlegesen felelnek. A szerződés átruházás időpontját megelőzően keletkezett tartozások miatt az Általános Üzleti Feltételek 7.5.; 7.6. és 7.7. pontjában szereplő jogkövetkezményeket a Szolgáltató az új Előfizetővel szemben is alkalmazhatja. Jelen rendelkezés az Általános Üzleti Feltételek hatályba lépését megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazandó.

6.2.4. A 6.2. pontban foglaltakra egyebekben az Ptk. 6:208. § – 6:211. §-ában foglalt, szerződés átruházásra vonatkozó törvényi rendelkezések vonatkoznak.

VII.     Fizetési feltételek

7.1.     A szolgáltatás beindításához szükséges WebEye járműegység előfizetéses készülékárát és a beszerelés díját az Előfizető az Előfizetési szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles Szolgáltató részére megfizetni. A fizetés módját az Előfizetési szerződés határozza meg. Amennyiben Előfizető e fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetési szerződést azonnali hatállyal felmondani és a WebEye járműegységet Előfizetőtől visszakövetelni vagy visszavenni. Előfizető ez esetben minden tekintetben köteles együttműködni a Szolgáltatóval. Ellenkező esetben Szolgáltató jogosult minden az Előfizető előzőeket meghiúsító magatartásából eredő kárát és költségét az Előfizetőtől követelni.

7.2.       Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéért havonta esedékesen szolgáltatási havi díjat köteles fizetni. A szolgáltatási havi díj a szolgáltatási havi alapdíjból és az igénybevett egyéb szolgáltatások díjaiból tevődik össze. A szolgáltatási havi díj elszámolásának kezdete a WebEye járműegység üzembe helyezésének napja.

A szolgáltatási havi díj Előfizető felé történő számlázására a tárgyhót követő hónapban kerül sor, a teljesítés napja a mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelő. A számlán szereplő összeg megfizetését Előfizető legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig (általánosan a számla keltétől számított 10. nap) köteles teljesíteni.

7.3.     A Szolgáltatási ár megfizetéséért az Előfizetési szerződést aláíró Előfizető a felelős, függetlenül attól, hogy ki a szolgáltatás tényleges igénybevevője. Amennyiben az Előfizető és a Számlafizető különbözőek, a fizetések teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

7.4.     Az Előfizető a számlában meghatározott díj összegszerűségét a számlán szereplő fizetési határidőt követő 8 napon belül írásban vitathatja a Szolgáltatónál. A kifogásolás elbírálásának a fizetés teljesítésére halasztó hatálya van. A Szolgáltató a kifogásolást minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget a következő havi számlában köteles kiigazítani.

Amennyiben a számla helyességét illető kifogásolás a számlán szereplő fizetési határidőt követő 8 napon belül nem történik meg, a kifogásolás elbírálásának a díjfizetésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. A Szolgáltató a kifogásolást minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, Szolgáltató a tévesen megállapított összeget a következő havi számlában köteles jóváírni és a helyes összeget kiszámlázni.

7.5.     Amennyiben Előfizető a számlafizetési kötelezettségének fizetési határidőre nem tesz eleget és az ez irányú intézkedését igazolni nem tudja, a Szolgáltató egyedi belátása szerint jogosult a szolgáltatás elektronikus felhasználói felületéhez való előfizetői hozzáférését korlátozni vagy szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni. Tekintettel arra, hogy a korlátozás időszakában a szolgáltatás egyébként működik, csak az ahhoz való Előfizetői hozzáférés a korlátozott, így az előfizető hozzáférésének korlátozása esetén a korlátozás időtartamára is a teljes szolgáltatási díj fizetendő. Késedelmes teljesítés esetén a késedelemtől számított 20. naphoz legközelebb eső munkanapon Szolgáltató írásban felszólítja Előfizetőt a fizetési kötelezettség azonnali (3 napon belüli) teljesítésére. Ha Előfizető a fizetési felszólítás ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató az Előfizetési szerződést jogosult azonnali hatállyal megszüntetni és egyidejűleg az Előfizető fennálló, a késedelmi kamattal növelt tartozásait egy összegben követelni, ide értve a hűség idő lejárata előtti szerződés megszűnés esetén járó díjat. Előfizető tudomásul veszi, hogy ez esetben a Szolgáltató a kintlévőségek behajtására külső társaságot bízhat meg. Ebben az esetben a behajtási- és fizetési felszólítással járó költségek is az Előfizetőt terhelik.  A Felek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a szolgáltatás fentiek szerinti hozzáférés korlátozásból, felfüggesztéséből, megszüntetéséből eredő, az Előfizetőt érő esetleges károkért, a Szoláltatót semminemű kártérítési felelősség nem terheli. A Szolgáltató kártérítési felelősségének kizárása kiterjed különösen, a szolgáltatás részét képező e-útdíj fizetési rendszer működésének felfüggesztéséből eredő, az Előfizetőt érő esetleges károkra is.

 

7.6.        Fizetési késedelem esetén az Előfizető köteles a késedelembe eséstől a teljesítés időpontjáig terjedő időszakra a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot megfizetni a Szolgáltató részére. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A késedelmi kamatfizetésen kívül – összhangban a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a fizetési késedelembe esett Előfizető köteles a Szolgáltatónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére késedelmes számlánként negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

7.7.     A fizetés elmaradásából eredően felfüggesztett szolgáltatás újraindításért a Szolgáltató visszakapcsolási díjat számít fel, amelynek mértékét az Előfizetési szerződés elválaszthatatlan részét képező 1-es számú melléklet tartalmazza.

VIII.    Pénzügyi Biztosíték

8.1. Szolgáltató – amennyiben pénzügyi-kockázati szempontból indokoltnak látja – jogosult az előfizetői szerződésből eredő fizetési kötelezettségek biztosítékaként az Előfizetői szerződés aláírásával egyidejűleg, vagy a szerződéses jogviszony fennállása során bármikor óvadékot kérni az Előfizetőtől.  Az óvadék összege 1-3 havi bruttó előfizetői díjnak megfelelő összeg. Az óvadék Előfizető általi rendelkezésre bocsátása a szolgáltatás nyújtása megkezdésének vagy további biztosításának feltétele.

8.2. Óvadék rendelkezésre bocsátása esetén a felek külön óvadéki szerződést kötnek, mely az Előfizetési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az óvadék rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának részletes feltételeit az óvadéki szerződés tartalmazza.

8.3. Az óvadék összegét a Szolgáltató jogosult az Előfizető fizetési kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén az Előfizetővel szemben fennálló lejárt követelései kielégítésére felhasználni.  Az óvadék egy részének vagy egészének felhasználása esetén az Előfizető a felhasználást követő 3 napon belül köteles azt az eredeti összegre visszapótolni, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggeszteni és az Előfizetési szerződést felmondani

IX.       Vegyes rendelkezések

9.1.    Előfizető és Szolgáltató (együttesen: Felek) egyaránt tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett  vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, velük egyébként kapcsolatos, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, illetve harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult. Előfizető az Előfizetési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a követelés érvényesítése céljából az ahhoz nélkülözhetetlen Előfizetői adatokat a felelős hatósági szerveknek kiadja. A Felek titoktartási kötelezettsége az Előfizetési szerződés megszűnését követően is fennáll.

9.2.     Az Előfizető az Előfizetési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy nevét – az általa igénybevett szolgáltatás megjelölésével – Szolgáltató referenciaként felhasználja.

9.3.     Előfizető és Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetési szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, változásokról kötelesek egymást késedelem nélkül tájékoztatni. Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

9.4. Felek egymás közötti értesítései – a hibabejelentést is beleértve – akkor tekinthetők teljesítettnek, ha azok írásban (telefax, ajánlott levél) történnek.

X.        Záró rendelkezések

10.1.  Jelen Általános Üzleti Feltételek célja, hogy részletesen szabályozza a szolgáltatással kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelességeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

10.2.   Az Általános Üzleti Feltételek a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az Előfizetési szerződés előírásai, a szolgáltatói tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.

10.3. Az Előfizetői szerződéssel összefüggő jogviták polgári peres úton történő rendezésére a Felek feltétlenül és visszavonhatatlanul alávetik magukat a Gödöllői Járásbíróság és a  Budapest Környéki Törvényszék illetékességének.

10.4.  Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Általános Üzleti Feltételeit időről-időre részben vagy egészben egyoldalúan módosíthatja. Az Általános Üzleti Feltételek módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni Előfizetőt, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal. A módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

10.5.  Az Általános Üzleti Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

Ügyfeleink

 • Webeye logo_multired_c
 • Webeye logo_baki_c
 • Webeye logo_wb_c
 • Webeye logo_szabau_c
 • logo_ge_c
 • logo_dunanett_c
 • logo_intermetal_c
 • logo_bere_c
 • TRANSOLUT
 • SFB-Trans
 • ökoviz
 • Hajdú-Közmű-Kft
 • forego_logo
 • delimsilo